په آی فون میل کې د نړیوالو مسایلو لیکو څنګه ډول ډول کړئ

یو ساده لارښود

"سیسیلا،" "هاکیک" او "تلفات ایګ" نظر او ښه ښکاري - مګر که تاسو د دوی د نماینده ګانو د ځای پرځای د دوی کارول غیر ضروري وبلل.

په آی فون او آیپیډ ټیلفون میل کې ، تاسو "haaccentaiguchacekek" پر ځای "háček" لیکلی شئ که تاسو یوازې یو څه ناروغ ټاپه یاست.

په آی فون میل کې د نړیوال محاسبې لیکونه ولیکئ

د آی ای میل په میل کې یو نړیوال کرکټر داخل کړئ:

په لنډه توګه، تاسو کولی شئ معلومه کړئ چې یو لیک د ټاپ کولو او ساتلو له الرې د نری رنځ نښه لري.